Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения - Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове

Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения:

1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;

2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;

3. организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите;

4. координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

5. организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;

6. организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;

7. извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;

8. изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;

9. изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск.

10. организира изготвянето на аварийни планове в предприятието.

11. координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;

12. изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита;

13. организира и участва в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа;

14. организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;

15. консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;

16. организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;

17. подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието;

18. организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;

19. организира разпространението на информация и на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;

20. организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;

21. осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, РЗИ и Дирекции "Инспекции по труда".

 Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;

3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;

4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.