Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството

Електронно (онлайн) обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството - Наредба РД 07-2. Дистанционен курс с валиден сертификат по ЗБУТ 2020

Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството
Кой задължително трябва да премине обучение за ?
 • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. изисква Възложителят (или упълномощено от него лице), да избере Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (възлага проектирането на повече от един проектант) и/или по време на изпълнението на строежа (ако възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и).
Кого да назначите за Координатор по БЗР?
 • удостоверени и сертификат за онлайн дистанционно обучение по координатор збут в строителството
Правоспособни лица с доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и други:
 • квалификация,
 • професионален опит,
 • техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР;
Не пропускайте, че функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа могат да се изпълняват и от техническия ръководител на обекта, само при строежи от пета категория. От първа до четвърта трябва да е консултант.

Длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството може да бъде Координатор, само ако е преминал през обучение и отговаря на горе изброените изисквания, но това са две различни функции и отговарят на различни нормативни изисиквания по безопасност и здраве.

Може да прочетете повече в курса за Длъжностно лице по безопасност и здраве

Обърнете внимание:
– Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
 – При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.
– Ако Възложителя на строителен обект е възложил изпълнението на строежа на повече от един строител/проектант, или на строител, който наема подизпълнител/и.

Обучението за Координатор по безопасност и здраве в строителството е задължително съгласно:
 • Закона за камарата на строителите
 • Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
 • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.
 • Удостоверението е валидно 1 година.
КУТ и ГУТ
Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси
Длъжностните лица и ОБЗР
Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по БЗР
Лица, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения
Лица, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Веднага щом заплатите своята поръчка за обучение Вие получавате:
 • достъп до курса в дистанционната (онлайн) платформата за обучение !
 • можете да се явите на онлайн тест веднага – трябва само да имате достъп до интернет!
 • експресно получаване на Удостоверението в електронен вариант, и изпращане на оригинала на същия работен ден!
Защо обучението по ЗБУТ (БЗР) е важно за всяка строителна фирма?
Възложителят трябва да опередели Координатор по безопасност и здраве на своя строителен обект.

Eтап на инвестиционното проектиране
Координаторът по безопасност и здраве при работа трябва да координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на  ЗБУТ още в инвестиционното проектиране за изготвяне на архитектурната, конструктивната, технологичната и/или организационната част на проекта.

Координаторът по БЗР трябва да оценява на необходимата продължителност за извършване на етапите и на видовете СМР, да разработва план по безопасност и здраве, ако това не е възложено на проектанта, и се предава преди откриването на строителната площадка. Подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите и се взема предвид при евентуални следващи работи.

Етап на изпълнение на строежа
Координаторът по ЗБУТ трябва да координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР и при оценяване на необходимата продължителност за извършването им. Координаторът трябва да ктуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР. Той организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести.

Естествено Координаторът  по безопаснот и здраве е на строителната площадка и координира контрола по правилното извършване на СМР и предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Обучението за Координатор по БЗР е желателно да се провежда всяка година, за актуализиране на знанията и имайки предвид минимиалните изисквания на наредба Наредба № РД-07-2. За да не пречи на работата и да позволи лицата да преценят, кое от обучението е важно за работата им, ЗБУТ предалага обучение в дистанционна форма, с достъп до електронните материали и видео-уроци 24 часа в денонощието. Теста може да се изпълни дистанционно, по всяко време и ако се наложи преговор, то не е необходимо заплащане на нов курс за Координатор. Ресурсите в платформата остават достъпни в рамките на минимум 2 месеца за преговор и успешно преминаване на теста и получаване на Удостоверение.

Службите по трудова медицина много често включват в услугите си обучение по ЗБУТ. Проверете дали имате необходимите обучения и Удостоверения към тях, за да сте изрядни. При строително монтажни работи, трябва да имате служители обучени за Длъжностно лице по ЗБУТ, Координатор по безопасност и здраве, както и длъжностно лице упражняващо Контрол на качеството на влаганите продукти.

Обученията за правоспособност също са от основна важност за изпълняване на задълженията, както на , така и на всички работници на строителната площадка.