Правила за ползване на www.cpomc.eu

Общи условия за предоставяне на услугите. Правила за ползване на www.cpomc.eu. Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на услуги от Медик Консултинг ООД

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на услуги от Медик Консултинг ООД, чрез електронния сайт  и урежда отношенията между Медик Консултинг ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Владимир Вазов" № 66, офис 7 и всеки един потребител. При натискането на виртуален бутон, разположен на уебсайта  (различен от този на Общите условия), cе счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Дефиниции
Интернет сайтът , е собственост на Медик Консултинг ООД и служи за виртуална платформа за предлагане и ползване на услуги.
„Потребител" e лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и използването на предлаганите услуги.
„Поръчка" е направената от Потребител заявка към електронния сайт за ползването на една или повече конкретни услуги. Поръчката се извършва след потвърдено заплащане. Според направената поръчка, следва предоставяне на достъп до определена услуга.
„Брошура / Известие" са електронни информационни съобщения, отнасящи се до предлагани в електронния сайт услуги през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.
„Общи условия" са правилата определени от Медик Консултинг ООД за използване на предлаганите в електронния сайт  услуги.

Условия за ползване
Разглеждането на електронния сайт  е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
За да се ползва услуга предлагана на електронния сайт , е необходимо да се попълнят всички полета маркирани с „*".
В електронния сайт  за всяка услуга е посочена информация, с цел запознаване на Потребителя с предлаганата услуга.
Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.
В потребителският профил на страница файлове има бутон „Изтегляне", който пренасочва към защитена страница с документа или услугата. Поръчката се изпълнява след потвърдено плащане.

Поръчка на услуга
Услуга, предоставяна от Медик Консултинг ООД чрез , е услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
За да се направи поръчка, Потребителят попълва всички полета маркирани с „*".
Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния сайт чрез натискане на бутон след коректно попълнени данни и натискане на бутон „Направи поръчката".
При успешно активирана поръчка, Потребителят се пренасочва към защитена страница за извършване на плащане.
След потвърдено плащане, Потребителят получава достъп до съответната услуга. В случаите на on-line обучение, в потребителският профил „Обучение" са налични лекции и тестове който са заявени.
Получените електронни връзки осигуряват достъп до обучителни материали и on-line тест.
Поръчки в електронния сайт  се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или непотвърдено плащане се анулират в 7 дневен срок след поръчката, поради невъзможност да бъдат изпълнени.
При заявяване на услуга, която не може да бъде извършена дистанционно, Потребителят сключва договор с Медик Консултинг ООД за съответната услуга. Условията и редът за извършване се определят в упоменатия договор.
Потребителят може да откаже направена поръчка преди извършване на плащане, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
След потвърдено плащане по направена поръчка, поръчката не може да бъде анулирана, тъй като услугата се предоставя непосредствено след момента на плащане.
Конкретни услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните интернет страница на www.zbut.bg.

Доставка
Медик Консултинг ООД предоставя придобити Удостоверения / Сертификати от on-line обучение в оригинален екземпляр чрез куриерска фирма до посочен от Потребителя адрес.
Ако Потребителят не осигури достъп и условия за приемане на доставката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да предостави придобития Сертификат от on-line обучение в оригинален екземпляр.

Плащане
Заплащането на поръчаната услуга се извършва по банков път.
За всяка поръчана услуга Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния сайт към момента на поръчката. Цената на всяка услуга може да се променя динамично.

Изменение на Общите условия
С цел усъвършенстване и разширяване на предлаганите услуги, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Медик Консултинг" ООД.
При извършване на промени в настоящите Общи условия, Медик Консултинг ООД уведомява Потребителя за извършените промени чрез публикуването им в електронния сайт .

Права и задължения на Медик Консултинг ООД
Медик Консултинг ООД се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.
„Медик Консултинг" ООД може да поставя електронни препратки към други интернет страници и рекламни банери в  за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери.
Медик Консултинг ООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребители, предоставили адреса на своята електронна поща, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Медик Консултинг ООД.
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, намиращи се в , принадлежат на Медик Консултинг ООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните права.
Медик Консултинг ООД няма задължението и не може да гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя. При запознаване с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че използването на предоставяна услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от Медик Консултинг ООД на , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Медик Консултинг ООД за всеки отделен вид услуга.
Потребителят сам осигурява компютърно оборудване и достъп до Интернет, необходими му за ползването на предоставяните от Медик Консултинг ООД услуги.
Потребителят няма право с търговска цел да копира или възпроизвежда материали и ресурси обект на интелектуална собственост на Медик Консултинг ООД.
Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи на „Медик Консултинг" ООД и разположени на .
Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Медик Консултинг ООД услуги.


Връзка
Всеки Потребител може да осъществи връзка с Медик Консултинг ООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените e-mail, телефонен номер и през контактната форма в секция „Контакти".
Медик Консултинг ООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и коментари, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 17.09.2020г.